امکانات زیر بنایی

دفتر مرکزی با مساحت ۹۰ متر مربع در شهر تهران می باشد.

کارخانه با مساحت ۳۵۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی چهاردانگه واقع بوده که شامل قسمتهای زیر می باشد .

 

 

 

– سالن فلزکاری ………… ۶۰۰ متر مربع

– سالن مونتاژ …………… ۷۰۰ متر مربع

– سالن رنگ …………….. ۳۵۰ مترمربع

– انبار …………………….. ۲۵۰ مترمربع

– دفتر مدیریت …………… ۲۰۰ مترمربع

– دفتر فنی و مهندسی … ۲۰۰ مترمربع

– اداری – رفاهی ……….. ۲۰۰ مترمربع    

– آزمایشگاه ……………..  ۴۰ مترمربع