نردبان و سینی کابل

سینی کابل ، زانویی افقی ،سه راهی ، چهار راهی ، زانویی عمودی (داخلی و خارجی) ، متعلقات مربوطه با کیفیت بالا بشرح زیر ساخته می شوند 

Width : 50…۶۰۰ mm

Length : 2000…۳۰۰۰ mm

Side Height : 40…۱۵۰ mm

Thickness : 1…۲ mm

Material : Pre.Galvanized – Hot Dip Galvanized

نردبان کابل ، زانویی افقی ،سه راهی ، چهار راهی ، زانویی عمودی (داخلی و خارجی) ، متعلقات مربوطه با کیفیت بالا بشرح زیر ساخته می شوند

Width : 50…۶۰۰ mm

Length : 2000…۳۰۰۰ mm

Side Height : 40…۱۵۰ mm

Thickness : 1…۲ mm

Material : Pre.Galvanized – Hot Dip Galvanized